Tanulmányok alatti vizsgák rendje

A tanuló a vizsgaidőszakok kezdőpontját megelőző harmadik héten, az iskola honlapjáról letölthető vagy a titkárságon igényelhető formanyomtatványon jelentkezhet vizsgára.

Az igazgató – külön utasításban – ennél korábbi jelentkezési határidőt is előírhat.

A diák, jelentkezését követően tájékoztatást kap a vizsga időpontjáról, helyéről, a vizsgarészekről, továbbá a vizsgával kapcsolatos jogorvoslati lehetőségről.

Az írásbeli vizsgák rendje

A vizsgateremben egy időben padonként 1 tanuló vizsgázhat. Az ülésrendet a felügyelő tanár jegyzőkönyvben rögzíti. A tanulók csak az iskola bélyegzőjével ellátott papíron dolgozhatnak. A rajzokat ceruzával, minden egyéb munkát tollal kell elkészíteni. Az íróeszközről a tanulók maguk gondoskodnak. Az írásbeli vizsga maximális ideje tantárgyanként 60 perc.

Egy vizsganapon legfeljebb három írásbeli vizsga szervezhető és köztük 10-30 perces szünetet kell tartani.

A szóbeli vizsgák rendje

A szóbeli vizsgák 3 tagú vizsgabizottság előtt történnek. A vizsgabizottság tagjait az igazgató bízza meg feladatuk ellátásával. A tagok közül – amennyiben ez az iskolában foglalkoztatott tanárok szakképzettsége alapján biztosítható – legalább kettőnek rendelkeznie kell az adott vizsgatárgyra vonatkozó szakmai képesítéssel.

A felkészülési idő tantárgyanként legalább 30 perc, a feleltetési idő pedig maximum 15 perc.

A vizsgák helye, ideje és magatartási szabályai

A vizsgák az iskola épületében az igazgató által kijelölt vizsgatermekben és időpontokban zajlanak.

A vizsgázók kötelesek vizsgabeosztásuk szerint az előírt kezdési időpont előtt 10 perccel megjelenni, az alkalomhoz illő öltözékben. Javító vizsga esetén a középiskolai bizonyítványt a vizsga megkezdése előtt le kell adni.

A tanulók a vizsgateremben segítséget nem vehetnek igénybe, egymással nem beszélgethetnek és a vizsga rendjét nem zavarhatják meg.

Rendbontás esetén a vizsgabizottság elnöke – jegyzőkönyv felvétele mellett – az érintett tanuló részére a vizsgát felfüggesztheti.