Tanulmányok alatti vizsgák

Tanulmányok alatti vizsgák fajtái.

Osztályozó vizsga

Osztályozó vizsgát tesz az a tanuló,

  • aki engedélyt kapott, hogy egy vagy több tantárgy tanulmányi követelményének egy tanévben, illetve az előírtnál rövidebb idő alatt tegyen eleget,
  • akinek hiányzása a 20/2012.(VIII.31.) EMMI rendelet 51.§ (7) bekezdésében előírt mértéket meghaladja és ezért nem osztályozható, amennyiben a tantestület engedélyezi, hogy osztályozó vizsgát tegyen,
  • aki vendégtanuló,
  • aki tanulmányait magántanulóként végzi.

Az osztályozó vizsgát a féléves vagy év végi osztályzat megállapításához az osztályozó konferenciát megelőző két héten belül kell letenni.

Előrehozott érettségi esetén, az ahhoz szükséges osztályozó vizsgát

  • a tavaszi érettségi vizsgaidőszakra vonatkozóan április 1. és 30. között,
  • az őszi vizsgaidőszakra vonatkozóan szeptember 1. és 30. között szervezzük.

Különbözeti vizsga

A különbözeti vizsga lehetőségéről, tárgyáról, időpontjáról az igazgató egyedi döntést hoz, melyről a vizsganap előtt három hónappal tájékoztatja a tanulót. Ha ez nem biztosítható, vagy rendkívüli esetben engedélyezheti a tanulmányok vizsgát megelőző, feltételes megkezdését.

Pótló vizsga

Pótló vizsgát tehet a tanuló, ha

  • a vizsgáról neki fel nem róható okból elkésik, távol marad,
  • a megkezdett vizsgáról engedéllyel távozik.

A pótló vizsgát – igazgatói döntés alapján – az adott vizsganapon vagy az iskola által megszervezhető legközelebbi vizsganapon kell megtartani.

Javító vizsga

Javító vizsgát tesz az a tanuló,

  • aki tanév végén – legfeljebb 3 tantárgyból – elégtelen osztályzatot kapott,
  • aki osztályozó vagy különbözeti vizsgáról számára felróható okból elkésik, igazolatlanul távol maradt, vagy a vizsgáról engedély nélkül távozik.

Javító vizsgát tenni az igazgató által meghatározott időpontban, az augusztus 15-étől augusztus 31-éig tartó időszakban lehet.

Tanulmányok alatti vizsgák rendje

Tanulmányok alatti vizsgák ideje a 2016/2017-es tanévben

Jelentkezési lap tanulmányok alatti vizsgára